Các hàm excel dùng trong kế toán

Excel là công cụ thao tác gần như sẽ phải có cùng với kế toán và kiểm toán. Đây cũng là hiện tượng đắc lực giúp kế toán và kiểm toán viên trả thành các bước một cách lập cập nhất. Học viện chuyên nghành bichnguyetacademy.com ra mắt 6 hàm hay sử dụng nhất trong nghiệp vụ kế toán kiểm toán.

Bạn đang xem: Các hàm excel dùng trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có giá trị số vào vùng tính tổng mà có ô khớp ứng cùng một hàng thuộc vùng đk thỏa đk đặt ra. Điều kiện cần được diễn đạt dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện trong “dấu ngoặc kép”) và bắt đầu bởi các toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng điều kiện trùng với vùng tính tổng, chúng ta chỉ không cần thiết phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ biến như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh thu khách hàng lợi nhuận trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng đk 1, điều kiện 1, vùng đk n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc các điều kiện

Lưu ý: Sumifs có tương đối nhiều ưu điểm hơn Sumif: trả về vùng tài liệu sum khi làm cho truy soát, (Ctrl+<), thao tác làm việc trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số đồ vật tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: tìm kiếm kiếm quý giá từ bảng dò tìm kiếm theo chiều dọc.

Kiểu dò kiếm tìm = 0 hoặc FALSE: dò tìm bao gồm xác, nếu không tìm thấy sẽ trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm = 1 hoặc TRUE: dò tìm gần đúng, lúc đó hàm đã lấy giá trị lớn số 1 gần bằng giá trị dò tìm kiếm nhưng nhỏ dại hơn giá trị dò tìm. Dữ liệu ở cột dò tìm đề nghị được sắp xếp theo vật dụng tự tăng dần.Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), tức là dò tìm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 & vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– cấu tạo của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí ban đầu được hướng dẫn và chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự cần lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bước đầu để mang n ký tự từ vào chuỗi sẽ choSố ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ tức thì vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh khô kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ mang ra 9 ký tự trường đoản cú vị trí bước đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc hanh kiem toan”.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Đinh Mão Năm 2017, Tuoi Mao Nam 2017

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng làm đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự đề xuất đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() đã đếm tổng số cam kết tự của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để mang ra ký tự phía bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số cam kết tự bắt đầu, tổng số ký kết tự ao ước lấy)Chức năng: lấy những ký tự nằm « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi cam kết tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng trắng vượt trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) đang cho kết quả là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, cực hiếm 1, quý hiếm 2)

Ý Nghĩa: giả dụ như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, giá trị nếu lỗi)

Công dụng: nếu biểu thức giá trị không tạo ra một lỗi, IFERROR() trả về kết quả của biểu thức; còn giả dụ không, nó đã trả về quý hiếm nếu lỗi (là chuỗi trống rỗng hoặc một thông tin lỗi). 

c. Phối kết hợp IFERROR cùng VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm kiếm 1, số cột tìm 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm 2, số cột search 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm những ô đựng dữ liệu phong cách số trong dãy

Với các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có chức năng đếm những ô đựng dữ liệu vẻ bên ngoài số theo một điều kiện cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm tổng thể ô thỏa điều kiện yêu cầu


*