Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CĐ

………, ngày…..tháng…..năm…..

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

1. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- minh chứng nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ hay trú: ……………………………………………………………………………………………

- diện tích s đất gửi đổi: ……………………………..m2

- một số loại đất: …………………………………………………………….Hạng khu đất (nếu có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn áp dụng đất còn lại: …………………………………………………………………………………

- Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất số: ………………..do................................................................ cấp ngày......tháng .....năm………

 

2. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- chứng tỏ nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: …….……………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………

- diện tích s đất đưa đổi: ……………………………..m2

- loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn áp dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………………

- Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất số: ………..do................................cấp ngày......tháng .....năm…

 

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

a) phía hai bên nhất trí biến đổi các thửa đất đã thể hiện tại điểm 1, điểm 2 Phần I  hợp đồng này.

b) đưa đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện nay trạng, đúng thời hạn và rất đầy đủ hồ sơ có tương quan đến thửa đất.

Xem thêm: Mẫu Giấy Mua Bán Xe Máy Viết Tay Chuẩn Thông Dụng Nhất, Mẫu Giấy Mua Bán Xe Máy Viết Tay

c) Nộp khá đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ tổn phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có). 

d) bên nào không thực hiện khá đầy đủ những nội dung đã ký kết kết trong bản hợp đồng này vị lỗi của chính mình thì mặt đó yêu cầu bồi thường xuyên thiệt hại bởi lỗi tạo ra theo cách thức của pháp luật.

 

4. Quyền và nghĩa vụ vủa những bên:

4.1. Nghĩa vụ của những bên thay đổi quyền sử dụng đất

a) Chuyển giao đất cho nhau đủ diện tích, đúng hạng đất, một số loại đất, vị trí, số hiệu và triệu chứng đất như đã thoả thuận;

b) Sử dụng khu đất đúng mục đích, đúng thời hạn;

c) Chịu lệ mức giá về việc đổi khác quyền áp dụng đất đối với diện tích đất nhưng mình được đổi khác và thực hiện các nhiệm vụ của người sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật;

d) Thanh toán tiền chênh lệch, nếu quý giá quyền áp dụng đất chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ ngôi trường hợp bao gồm thoả thuận khác.

4.2. Quyền của những bên biến đổi quyền thực hiện đất

a) Yêu cầu bên kia giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại đất, vị trí, số hiệu và chứng trạng đất như đang thoả thuận;

b) Yêu cầu bên đó giao cho mình toàn cục giấy tờ phù hợp pháp về quyền sử dụng đất;

c) Được cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển đổi;

d) Được thực hiện đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

5. Quyền của mặt thứ ba đối với thửa đất thay đổi (nếu có):

 

6. Thỏa thuận hợp tác về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... Tháng.... Năm ...... Thành ........ Bản và có giá trị như nhau, tất cả hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp gồm thẩm quyền dưới đây xác nhận.

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ quan tiền NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có đất đưa đổi:

- Về giấy tờ sử dụng: …………………………………………………………………………….

- Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………………………………….

Chủ thực hiện đất: ………………………………………………………………………………….

Loại đất: …………………………………………………………………………………………….

Diện tích: ……………………………………………………………………………………………

Thuộc tờ phiên bản đồ số: ………………………………………………………………………………

Sồ thửa đất: ………………………………………………………………………………………..

Đất thực hiện ổn định, không có tranh chấp: …………………………………………………..

- Về điều kiện chuyển đổi: ………………………………………………………………………

Ngày . . . . Mon . . . . Năm . . .TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............(ghi rõ bọn họ tên, ký và đóng góp dấu)