MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 80M

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 80m, chiều rộng lớn bởi một nửa chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

a/tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó

b/cứ 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc hỏi trên cả thửa ruộng kia người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 80m, chiều rộng bằng 50% chiều dài.

a) Tính diện tích S thửa ruộng kia.

b) Biết rằng, cứ đọng 100mét vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


*

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là:

80 x 50% = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

80 x 40 = 3 200 (m2)

b) Trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là:

3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ

Ai k mik mik k lại


Chiều rộng thửa ruộng đó là:

80 x 50% = 40 (m)

a)Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3200 (m2)

b)Trên thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kg = 16 tạ

Đáp số : a)3200 m2

b)16 tạ thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi miếng đất hình vuông cạnh 54m. Biết chiều rộng lớn thửa ruộng bằng chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật.

b) Người ta thu hoạch thóc trên thửa ruộng đó, cứ đọng 100mét vuông thì được 50kg thóc. Tính số thóc chiếm được bên trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đường Lên Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu Chi Tiết 2020, Bí Kíp Check


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 80m. Chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều lâu năm, fan ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó. Cđọng 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc.


Chiều lâu năm thửa ruộng là :

80:(3+5) x 5=50 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

80 - 50 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

50 x 30 = 1500 ((m^2))

Trên cả thửa ruộng thu được số thóc là :

1500 : 100 x 80 = 1200 ( kg )

Đổi 1200 kilogam = 12 tạ

Đáp số : 12 tạ thóc

#phuongmato


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 80m,chiều rộng bởi một nửa chiều dài

a)Tính diện tích S thửa ruộng đó

b)Biết rằng cứ đọng 100m2 nhận được 50kg thóc.Hỏi cả trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


chiều rộng thửa ruộng là

80 : 2 = 40 ( m )

diện tích S thửa ruộng là

80 x 40 = 3200 ( mét vuông )

số kilogam thóc thu hoạch được là

3200 : 100 x 50 = 1600 ( kg )

1600 kilogam = 16 tạ

đáp số 16 tạ


a.Chiều rộng lớn là : 80:2=40

S là : 40 nhân 80=3200

b.Thu được số tạ thóc là:3200 phân tách 100 nhân 50=1600=16 tạ

giùm mình nha


tín đồ ta tdragon lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m ,chiều rộng bằng 3/4 chiều nhiều năm .tính diện tích thửa ruộng kia biết rằng trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc .hỏi bên trên cả thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc


bạn ta tLong lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m ,chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều nhiều năm .tính diện tích S thửa ruộng đó hiểu được vừa đủ cđọng 100mét vuông thu hoạch được 50kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng kia tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x 3/4 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

60 x 80 = 4800 ( m2)

Trên thửa ruộng thu hoạch được số kgthóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 ( kilogam ) = 24 tạ

Đáp số : 24 tạ thóc


Chiều rộng thửa ruộng hcn là:

80 x(frac34)= 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Lập bắt tắt:

100 m vuông : 50kg

4800 m vuông : ? kg

4800 vội vàng 100 mốc giới hạn là: 4800 : 100 = 48 (lần)

Sốthóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là:

48 x 50 = 2400 (kg)

Đổi: 2400 kg = 24 tạ

Đáp số:..


giải

chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là

80:4*3=60(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

80*60=4800(m2)

trên cả thửa ruộng kia tín đồ ta thu được

4800:100*50=2400(kg)

=24 tạ

đáp số:24 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm cđọc lâu năm 80m, chiều rộng bởi 1 2 chiều lâu năm.

a) Tính diện tích thửa ruộng kia.

b) Biết rằng, cứ đọng 100 m 2 thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a) Chiều rộng là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 ( m 2 )

b) 3200 m 2 so với 100 m 2 thì cấp :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) xuất xắc 16 tạ

Đáp số: a) 3200 m 2 b) 16 tạ thóc.


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m chiều rộng lớn bởi 3/4D dài

a) Tính diện tích S thửa rộng lớn đó ?

b) Biết rằng bên trên thửa ruộng đó cđọng 100m2 thu hoạch được 50kilogam thóc . Hỏi cả thửa ruộng tín đồ ta nhận được bao nhiêu tạ thóc ???

ai góp đi

huhu


Chiều rộng lớn thửa ruộng là :

(80 imesfrac34=60left(m ight))

a) Diện tích thử ruộng là :

(60 imes80=4800left(m^2 ight))

b) số thóc chiếm được bên trên cả thửa ruộng là :

(50 imesleft(4800div100 ight)=2400left(kg ight))

Đổi : 2400 kilogam = 24 tạ

Đáp số : a)(4800m^2)

b) 24 tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng là :

80 X ba phần tư = 60 < m >

Diện tích thửa ruộng sẽ là :

80 x 60 = 4800 < m2 >

Cả thửa ruộng fan ta thu được số tạ thóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 < kilogam >

2400 kg = 24 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật có cđọc dài 80m, chiều rộng lớn bởi 1 2D nhiều năm.Biết rằng, cđọng 100mét vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng kia người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


3200m2so với 100m2thì vội vàng :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) tốt 16 tạ